Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

fullmoon
18:59
fullmoon
18:58
4397 124b
fullmoon
18:58
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
fullmoon
18:57
1575 f8e7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viagdziejestola gdziejestola
18:57
5378 dafd 500
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
fullmoon
18:28
4038 da8b 500
Reposted fromczinok czinok viawszystkodupa wszystkodupa
fullmoon
18:28
fullmoon
18:27
fullmoon
18:13
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialostuniverse lostuniverse
fullmoon
18:12
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viapikkumyy pikkumyy
18:11
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaclerii clerii

November 11 2017

fullmoon
22:12
6594 0160
Reposted frommyego myego viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
fullmoon
22:11
Czasem płaczesz i to nie ze szczęścia raczej.
Reposted fromorchis orchis viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
19:23
6403 ade6 500
19:23
19:21
19:20
fullmoon
19:20
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
fullmoon
19:20
19:18
3803 3e7f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl