Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

fullmoon
18:13
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viafearoflove fearoflove

December 21 2018

fullmoon
21:58
1680 2724
Reposted frommalice malice viaimpulsivee impulsivee
fullmoon
21:19
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viairmelin irmelin
fullmoon
21:09
fullmoon
21:08
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
fullmoon
21:07
fullmoon
21:06
fullmoon
21:02
0585 2ca2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaorelh orelh
fullmoon
21:01
Reposted frombluuu bluuu viaorelh orelh
fullmoon
21:01
Reposted fromFlau Flau viaorelh orelh
fullmoon
20:59
Człowiek dla samego siebie jest o wiele więcej skomplikowaną i o wiele trudniejszą do wytłumaczenia istotą niż dla innych, bo ma przed sobą cały świat wewnętrzny, dla tych innych niedostrzegalny i tym samym poniekąd nie istniejący. Gubimy się we własnej duszy, nie umiejąc ani określenia, ani nazwy znaleźć dla rozmaitych jej składników, nie wiedząc, że w jej głębi drzemią instynkty zdolne w odpowiedniej chwili nad całym naszym jestestwem zapanować. I czasami jeden fakt, jedno spostrzeżenie w wewnętrznym świecie jak błyskawica oświetla wnętrze naszej własnej duszy, pozwala nam dojrzeć w niej pierwiastki, o których nigdyśmy nie myśleli i istnienia ich nigdy nie przypuszczali.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viaCannonball Cannonball
fullmoon
20:48
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viaCannonball Cannonball
fullmoon
20:40
6837 3d63 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaultrafioletowa ultrafioletowa
fullmoon
20:39
Ludziom mego pokroju imponuje wiedza.
— O.S.T.R
Reposted fromAdonis Adonis viaNataly Nataly

November 23 2018

fullmoon
22:47
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viaphilomath philomath
fullmoon
22:44
Tamolitch Pool, Oregon
22:43
2844 2166 500

opticculture:

digital_editz "I took a day or two
To exile from the light
To unfold that prisoner
They call a mind.“

fullmoon
22:43
fullmoon
22:42
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
fullmoon
22:40
0584 8861 500
Reposted fromunconscious unconscious viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl