Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

fullmoon
07:38
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus vianiiks niiks
fullmoon
07:38
6181 65a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiiks niiks

February 21 2019

fullmoon
11:32
0438 beb7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaphilomath philomath
fullmoon
11:32
8973 d658 500
Reposted fromv2px v2px viaphilomath philomath
fullmoon
11:31
3214 d01b
fullmoon
11:31
I łóżko. Łóżko jest moim przyjacielem. Nie ma jak łóżko.”
— Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
fullmoon
11:30
fullmoon
11:30

February 01 2019

fullmoon
18:13
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viafearoflove fearoflove

December 21 2018

fullmoon
21:58
1680 2724
Reposted frommalice malice viaimpulsivee impulsivee
fullmoon
21:19
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viairmelin irmelin
fullmoon
21:09
fullmoon
21:08
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
fullmoon
21:07
fullmoon
21:06
fullmoon
21:02
0585 2ca2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaorelh orelh
fullmoon
21:01
Reposted frombluuu bluuu viaorelh orelh
fullmoon
21:01
Reposted fromFlau Flau viaorelh orelh
fullmoon
20:59
Człowiek dla samego siebie jest o wiele więcej skomplikowaną i o wiele trudniejszą do wytłumaczenia istotą niż dla innych, bo ma przed sobą cały świat wewnętrzny, dla tych innych niedostrzegalny i tym samym poniekąd nie istniejący. Gubimy się we własnej duszy, nie umiejąc ani określenia, ani nazwy znaleźć dla rozmaitych jej składników, nie wiedząc, że w jej głębi drzemią instynkty zdolne w odpowiedniej chwili nad całym naszym jestestwem zapanować. I czasami jeden fakt, jedno spostrzeżenie w wewnętrznym świecie jak błyskawica oświetla wnętrze naszej własnej duszy, pozwala nam dojrzeć w niej pierwiastki, o których nigdyśmy nie myśleli i istnienia ich nigdy nie przypuszczali.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viaCannonball Cannonball
fullmoon
20:48
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl